This is how it worksSå går det till

This is how it works

Couples therapy involves a series of sessions, usually from 3 to 6 times duration 1 ½ hour. The aim is to make progress in conflict-sensitive issues and the difficulty that the couple alone can not solve. In couples therapy attention is focused on the verbal communication, the emotional interaction, body language, power struggles and positioning.

In the sessions the couple will have the opportunity to clearly see and meet and talk their dysfunctional patterns. The couple may also be able to solve problems and make decisions. Homework is given between sessions.

Så går det till

Familjeterapi innebär en serie samtal vanligtvis 3 – 6 ggr à 1½ timma. Syftet är att komma vidare i konflikter, känsliga frågor och svårighet som paret på egen hand inte kan lösa. I familjeterapin uppmärksammas och medvetandegörs samspelet, den verbala kommunikationen, den känslomässiga interaktionen, kroppsspråk, maktkamp och positionering.

I mötet får paret möjlighet att tydligare se och möta sina icke fungerande mönster. Paret får också möjlighet att lösa problem och ta beslut. Hemuppgifter ges mellan gångerna.

Leave a Reply